Beleidsplan

Inhoud

 • Evaluatie vorig beleidsplan actiepunten
 • Doelstelling van het beleidsplan
 • Organigram huidig bestuur
 • Swot-analyse
 • Actiepunten voor komend seizoen.

Evaluatie vorige beleidsplan

Coaching door trainers bij tornooien en competitie matchen is verbeterd maar blijft een actiepunt. Het is nog niet voldoende.

Er zijn trainingen voorzien voor de recreanten die nooit training hebben gehad of graag training willen bekomen. Deze worden niet wekelijks gegeven maar in een aantal blokken.

Communicatie tussen competitiespelers onderling en competitie verantwoordelijke kan beter. Dit wordt als actiepunt hernomen.

In de tornooi kalender worden oog een aantal interprovinciale tornooien vermeld voor de geïnteresseerden. Voorlopig is hier nog niet veel interesse omdat de competitie wedstrijden of locale tornooien op dezelfde data vallen. We blijven ze voorlopig vermelden om de leden de op de hoogte te houden.

Er is een werkgroep opgericht om randactiviteiten uit te werken met de club.

De website is vernieuwd en er is ook een nieuwe webmaster. Er dient wel nog meer input te komen van overige bestuursleden om de invulling van de website beter te doen verlopen.

Sponsors kunnen via het bestuur spandoeken laten hangen in de sporthal. De vergoeding hiervan komt ten goede aan onze clubkas.

Doelstellingen

Dit beleidsplan dient als leidraad voor het bestuur en de leden van de club. Het geeft een beeld op de actuele situatie van de club via een Swot-analyse. Deze analyse maakt ook duidelijk waar de minder sterke punten van de club liggen en welke opportuniteiten er zijn.Op basis van deze analyse worden de korte- en lange termijn actiepunten opgesteld.De bedoeling is dat op het eind van elk seizoen een evaluatie wordt gemaakt en dat er nieuwe actiepunten worden opgesteld voor komend seizoen.

Organigram

De structuur van onze club kan je vinden op de pagina 'werking' van onze website.

SWOT-analyse

Strengths

 • Veel gediplomeerde trainers
 • Jeugdbeleidsplan
 • Gezonde finanaciele Situatie
 • Goede groepsgeest
 • Activiteiten buiten badminton
 • Badminton voor iedereen
 • G-badminton
 • Jeugdwerking
 • Betrokkenheid ouders
 • Mix in het bestuur
 • Lidgeld

Weaknesses. (minder sterke punten)

 • In de club houden goede spelers
 • Zwakke opkomst vrij spel zondag
 • Competitie afspraken
 • Tornooien – aanwezigheid coachen + terugkoppeling naar trainingen
 • Communicatie
 • Shuttle beheer
 • Motivatie jeugd – 17
 • Aantal dames voor competitie te spelen

Opportunities (opportuniteiten)

 • Media kampioenen voor sponsoring
 • Interprovinciale tornooien
 • Club competitie
 • Subsidie G-bad
 • Werkgroepen (activiteiten)
 • Jeugd met potentieel

Threats (bedreigingen)

 • Inkomsten activiteiten
 • Sponsoring
 • Kosten huur sporthal
 • Kostprijs trainingen

Actie punten

 • Elke trainer volgt minstens 2 à 3 competitiematchen of tornooien van Smash BC en maakt een verslag op met verbeteringspunten. Ze zouden terug een lijst kunnen opstellen om beurtelings naar de tornooien te gaan, zodat hun trainingen aangepast kunnen worden aan de dingen die ze op tornooi zien.
 • Opstellen van een enquête om meer inspraak / respons te bekomen van de leden over de werking van de club en haar bestuur.
 • Nagaan of we voor de competitie dames moeten aantrekken om mee te spelen.
 • Voor een aantal grotere punten zijn er werkgroepen opgericht om actiepunten uit te werken. Hieronder worden de werkgroepen vernoemd met de reden waarom ze in het leven zijn geroepen. Vanaf het moment dat er vanuit deze werkgroepen actiepunten voortvloeien zullen deze in het beleidsplan verwerkt worden.
 • Financiën: We zitten momenteel op een kantelpunt waar de kosten voor de club exponentieel zullen groeien en die we op kortere termijn dienen op te vangen. Topics zijn huur sporthal, kostprijs trainers, minder opbrengsten randactiviteiten, kostprijs materialen.
 • Belgisch kampioenschap G-badminton: helpen in de organisatie van dit evenement
 • Animatie: verzorgen randactiviteiten van de club (jeugdweekend, funtornooi, ...)